مواد غذایی

مواد غذایی

اطمینان از سلامت و کیفیت غذا برای تولیدکنندگان و توزیع کنندگان مواد غذایی دارای اهمیت ویژه است. رویکرد خلاقانه و بر پایه مشتری مداری در آزما نانوسیستم به عنوان سازمانی که با استانداردهای ملی و بین المللی و الزامات قانونی آشنایی دارد، اثر مثبتی بر کسب و کار شما می گذارد.

فهرست آزمون های مواد غذایی آزمایشگاه تخصصی آزما نانوسیستم بر اساس گواهینامه آزمایشگاه همکار به شرح زیر است:

ردیفعنوان محصولنام آزمونروش آزمون
۱روغن زیتون، روغن بادام زمینی و روغن کنجداندازه گیری آفلاتوکسین های گروه B , G به وسیله کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و تخلیص با استفاده از ستون ایمونوافینیتیINSO 19195
۲خوراک انسان و داماندازه گیری آفلاتوکسین های گروه B , G به وسیله کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و خالص سازی با ستون ایمونوافینیتیISIRI 6872 ، INSO 6872-a
۳شیر و فراورده های آناندازه گیری آفلاتوکسین M1 در پنیر به وسیله کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و خالص سازی با ستون ایمونوافینیتیINSO 18545
۴شیر و فراورده های آناندازه گیری آفلاتوکسین M1 در کره به وسیله کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و خالص سازی با ستون ایمونوافینیتیINSO 14770
۵شیر و فراورده های آناندازه گیری آفلاتوکسین M1 به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و خالص سازی با ستون ایمونوافینیتیISIRI 7133 ، INSO 7133-a
۶خوراک دامتعیین مقدار زیرالنون به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و تخلیص به وسیله ستون ایمونوافینیتیISIRI 12257
۷غلات و فراورده های آناندازه گیری زیرالنون به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و خالص سازی با ستون ایمونوافینیتی ISIRI 9239 ، INSO 9239-a
۸غلات و فراورده های آناندازه گیری آکراتوکسین A به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و خالص سازی با ستون ایمونوافینیتی ISIRI 9238 ، INSO 9238-a
۹مواد غذاییاندازه گیری آکراتوکسین A در غذاهای بر پایه غلات برای نوزادان و کودکان به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا با پاکسازی ستون ایمونوافینیتی و آشکارسازی فلوئورسانسINSO 14556
۱۰میوه های خشکاندازه گیری آکراتوکسین A به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و خالص سازی با ستون ایمونوافینیتی ISIRI 9237 ، INSO 9237-a
۱۱مواد غذاییاندازه گیری پاتولین در آب میوه و پوره های میوه ای برای استفاده نوزادان و کودکان به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا با پاک سازی تفکیک مایع-مایع و استخراج فاز جامد و آشکارساز فرابنفشINSO 14554
۱۲آب سیب و فراورده های آنتعیین پاتولین به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالاISIRI 7438
۱۳غلاتتعیین مقدار داکسی نیوالنول- تخلیص به وسیله ستون ایمونوافینیتی به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالاISIRI 9240
۱۴چای سیاهتعیین ویژگی هاINSO 623
۱۵چای سفیدتعیین ویژگی هاINSO 19047
۱۶چای سبزتعیین ویژگی هاINSO 10768
۱۷چای کیسه ایتعیین ویژگی هاINSO 3119
۱۸چای معطرتعیین ویژگی هاINSO 17226
۱۹چای ترشتعیین ویژگی هاISIRI 10769
۲۰چایتعیین ویژگی های میکروبیولوژیINSO 17070
۲۱مواد غذاییاندازه گیری مقدار سرب، کادمیم، مس، آهن و روی به روش طیف سنجی نوری جذب اتمیISIRI 9266
۲۲مواد غذاییاندازه گیری آرسنیک به روش جذب اتمیISIRI 6076
۲۳مواد غذایی کنسرو شدهاندازه گیری مقدار قلع به روش طیف سنجی نوری جذب اتمی با شعلهISIRI 9265

خدمات جهت سایر آزمایشات مواد غذایی نیز قابل ارائه است.


فرآورده های آرایشی و بهداشتی | فرآورده های نفتی