تعیین ماهیت


تعیین ماهیت برای مواد و محصولات، مطابق با دامنه فعالیت آزمایشگاه قابل انجام است و از کاربردهای آن، می توان به ارائه گواهی صحت اظهار صورت گرفته در سازمان های بازرسی و گمرکات اشاره کرد.

آزمایشات تخصصی تعیین ماهیت، برای کلیه مواد مرتبط با دامنه فعالیت، توسط متخصصین صنایع مربوطه انجام شده و تمامی نیازها را در زمینه مواد اولیه و فرآورده ها برطرف می نماید.


آزمون | آموزش