فرآورده های نفتی

فرآورده های نفتی

اطمینان از عملکرد دقیق سایت فرآوری مواد و مشتقات نفتی از اولویت بالایی برخوردار بوده و فرآیندهای مرتبط با هیدروکربن ها از مرحله تولید تا انتقال، دارای الزامات قانونی متنوع است. تخصص در کنترل کیفیت فرآورده های نفتی، ضامن کیفیت زنجیره تأمین و توزیع محصولات شماست.

آزمون های زیر در آزمایشگاه تخصصی فرآورده های نفتی آزما نانوسیستم انجام می شود:

ردیفآزموناستاندارد
۱اندازه گیری نقطه اشتعال و نقطه آتش گیری با دستگاه رو باز کلیولندASTM D 92
INSO 198
۲اندازه گیری نقطه ریزشASTM D 97
INSO 201
۳اندازه گیری چگالی، چگالی نسبی یا گراویتی API نفت خام و فرآورده های نفتی مایع با استفاده از روش هیدرومترASTM D 1298
INSO 197
۴اندازه گیری گرانروی کینماتیک مایعات شفاف و تیره (محاسبه گرانروی دینامیک)
ASTM D 445
ISIRI 340
۵محاسبه شاخص گرانروی با استفاده از گرانروی کینماتیک در دماهای ۴۰ و ۱۰۰ درجه سلسیوسASTM D 2270
ISIRI 195
۶اندازه گیری عدد قلیایی به روش تیتراسیون پتانسیومتری پرکلریک اسیدISO 3771
INSO 2772
۷تقطیر در فشار اتمسفرASTM D 86
INSO 6261
۸تشخیص خوردگی تیغه مسیISO 2160
ISIRI 336
۹اندازه گیری گوگرد (تیول مرکاپتان) در بنزین، نفت سفید، سوخت های حاصل از تقطیر و توربین های هواپیما به روش پتانسیومتریASTM D 3227
INSO 9379
۱۰تعیین رنگ بر اساس ASTM (مقیاس رنگ ASTM)ASTM D 1500
INSO 203
۱۱اندازه گیری بنزن، تولوئن، پارا/متا-زایلن، ارتو زایلن، آروماتیک های ۹ کربنه و سنگین تر و کل ترکیبات آروماتیک در بنزین نهایی به روش کروماتوگرافی گازی
ASTM D 5769
INSO 17268
۱۲تعیین ضریب شکست و پراکندگی شکست مایعات هیدروکربنیASTM D 1218
ISIRI 2933
۱۳اندازه گیری عدد اسیدی و بازی به روش تیتراسیون با شناساگر رنگیASTM D 974
INSO 199
۱۴اندازه گیری عدد صابونی به روش حجم سنجی پتانسیومتریASTM D 94
INSO 2546
۱۵اندازه گیری خاکستر سولفاته روغن های روان کننده و مواد افزودنیASTM D 874
INSO 194
۱۶تعیین مقدار خاکسترASTM D 482
INSO 2940
۱۷تعیین آب به روش حجم سنجی پتانسیومتری کارل فیشرISO 10336
ISIRI 8140
۱۸اندازه گیری نقطه اشتعال با دستگاه سر بسته پنسکی مارتنزASTM D 93
INSO 19695
۱۹اندازه گیری سرب در بنزین-روش اسپکتروسکوپی جذب اتمیASTM D 3237
INSO 4192
۲۰اندازه گیری فسفر در بنزین به روش اسپکتروفتومتریBS 2000-454
INSO 18412
۲۱تعیین منگنز در بنزین بوسیله طیف سنجی جذب اتمیASTM D 3831
INSO 19458

فرآورده های آرایشی و بهداشتی | مواد غذایی