رنگ

ISIRI 203 – ASTM D 1500

این روش تعیین رنگ، گروه وسیعی از فرآورده های نفتی مانند روغن های روان کننده، گرم کننده و سوخت های دیزلی و محصولات واکسی را پوشش می دهد. رنگ فرآورده هایی که توسط روش ASTM D1500 روشن تر از ۰.۵ باشد، با روش ASTM D156 اندازه گیری می شود. دستگاه کالری متر متشکل از منبع نور، شیشه های رنگی استاندارد، ظرف آزمایش همراه با پوشش و محل مشاهده رنگ است. فرآورده مورد آزمایش در ظرف آزمایش ریخته شده، چنانچه در محدوده ۰.۵ تا ۸ باشد، اندازه گیری صورت می گیرد.