آزمون اندازه گیری نقطه اشتعال بسته

ASTM D93 – ISO 2719 – IP34 – ISIRI 19695

آزمون اندازه گیری نقطه اشتعال با دستگاه سربسته پنسکی-مارتنز (Pensky-Martens closed-cup method)، برای اندازه گیری نقطه اشتعال بسته در محدوده دمایی حداقل ۴۰ و حداکثر ۳۷۰ درجه سانتیگراد بکار می رود. همچنین این روش برای اندازه گیری نقطه اشتعال بسته بیودیزل در محدوده دمایی ۶۰ تا ۱۹۰ درجه سانتیگراد، با استفاده از دستگاه اتوماتیک پنسکی- مارتنز کاربرد دارد. از این روش آزمون، برای تعیین آغشتگی مواد غیر فرار یا غیرقابل اشتعال، به مواد فرار یا قابل اشتعال استفاده می شود.

در موارد زیر، بدلیل نامعین بودن دقت نتایج آزمون، کاربرد این روش آزمون توصیه نمی شود:
الف- برای نمونه هایی با نقطه اشتعال بسته بیشتر از ۲۵۰ درجه سانتیگراد
ب- برای نفت کوره باقی مانده با دمای اشتعال بیشتر از ۱۰۰ درجه سانتیگراد
ج- برای روانکارهای در حال کار
د- برای نمونه هایی با نقطه اشتعال بسته کمتر از ۴۰ درجه سانتیگراد

در این روش آزمون، از دماسنج های زیر یا یک دستگاه الکترونیک اندازه گیری دما، نظیر یک دماسنج مقاومتی یا ترموکوپل یا نظایر آن، به شرط آن که سنجش دمایی یکسان با دماسنج های جیوه ای داشته باشد، استفاده می شود:

شماره IP دماسنج گستره دما سنجی شماره ASTM دماسنج گستره دما سنجی
IP 15C ۵- تا ۱۱۰+ درجه سانتیگراد ASTM 9C ۵- تا ۱۱۰+ درجه سانتیگراد
IP 101C ۲۰+ تا ۲۰۰+ درجه سانتیگراد ASTM 88C ۱۰+ تا ۲۰۰+ درجه سانتیگراد
IP 16C ۹۰+ تا ۳۷۷۰+ درجه سانتیگراد ASTM 10C ۹۰+ تا ۳۷۰+ درجه سانتیگراد