ASTM D1500-12

ASTM D1500-12 ، یک روش آزمون استاندارد برای فرآورده های نفتی است. این روش جهت تعیین رنگ بر اساس ASTM (مقیاس رنگ ASTM) به کار می رود.