آزمون

آزمون


آزمون های کنترل کیفیت، ضامن بهبود چرخه تولید و توزیع، و موجب ارتقاء سلامت افراد جامعه است. آزمایش های کنترل کیفیت مواد اولیه و فرآورده های آرایشی و بهداشتی، مواد غذایی و فرآورده های نفتی در دامنه فعالیت های آزمایشگاه تخصصی آزما نانوسیستم قرار دارد.

فرآورده های آرایشی و بهداشتی
فرآورده های نفتی
مواد غذایی


 تعیین ماهیت | آموزش