خدمات آزما نانو سیستمخدمات آزما نانو سیستم

خدمات آزمایشگاهی آزما نانو سیستم


خدمات آزمایشگاهی بخش
فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی و شوینده‌ها


آزمون‌های مواد اولیه آرایشی و بهداشتی


 • عدد اسیدی
 • عدد صابونی
 • عدد یدی
 • عدد هیدروکسیل
 • عدد پراکسید
 • مقدار کلراید
 • درصد آب
 • خاکستر
 • خاکستر سولفاته
 • اندازه‌گیری آکریلیک اسید آزاد
 • نقطه ابری شدن
 • نقطه اشتغال
 • زنجیره کربنی
 • فلزات سنگین
 • آرسنیک
 • اندازه‌گیری ‌pH
 • ضریب شکست
 • دانسیته
 • نقطه ذوب
 • ویسکوزیته
 • ترکیب اسیدهای چرب
 • ضریب مخصوص خاموشی
 • UV Specific Extinction
 • درصد خلوص

آزمون‌های انواع اسانس


 • ضریب شکست
 • دانسیته
 • تعیین مقدار رطوبت
 • تعیین کروماتوگرام GC
 • تعیین ارزش اسیدی
 • تعیین ارزش استری
 • تعیین ارزش کربونیل

خدمات آزمایشگاهی بخش
فرآورده‌های نفتی


آزمون‌های‌ فرآورده‌های نفتی


 • اندازه‌گیری نقطه اشتعال باز، Flash Point - Cleveland Open Cup Tester
 • اندازه‌گیری نقطه ریزش، Pour Point
 • اندازه‌گیری چگالی، چگالی نسبی یا گراویتی Density (15°C), Relative Density ، API Gravity، API
 • اندازه‌گیری گرانروی کینماتیک (محاسبه گرانروی دینامیک)، (Kinematic Viscosity (40°C and 100°C
 • محاسبه شاخص گرانروی با استفاده از گرانروی کینماتیک، (Viscosity Index (40°C and 100°C
 • اندازه‌گیری عدد قلیایی - تیتراسیون پتانسیومتری پرکلریک اسید، Base number - Perchloric acid potentiometric titration
 • تقطیر در فشار اتمسفر، Distillation Range
 • تشخیص خوردگی تیغه مسی، Copper Corrosion Strip Test
 • اندازه‌گیری گوگرد (تیول مرکاپتان)، Sulphur as Mercaptan
 • تعیین رنگ بر اساس ASTM Color ، ASTM
 • اندازه‌گیری بنزن، تولوئن، زایلن و ترکیبات آروماتیک، Benzene, Toluene, Total Aromatics
 • تعیین ضریب شکست و ضریب پراکندگی مایعات هیدروکربن، Refractive Index, Refractive Dispersion
 • اندازه‌گیری عدد اسیدی و بازی به وسیله تیتراسیون با شناساگر رنگی، Acid and Base Number by Color-indicator Titration
 • اندازه‌گیری عدد صابونی، Saponification Number
 • اندازه‌گیری خاکستر سولفاته، Sulfated Ash Content
 • تعیین مقدار خاکستر، Ash Content
 • تعیین آب به روش حجم سنجی پتانسیومتری کارل فیشر، Determination of water - Potentiometric Karl Fischer titration
 • اندازه‌گیری نقطه اشتعال بسته، Flash Point - PMCC
 • اندازه‌گیری سرب در بنزین به روش اسپکتروسکوپی جذب اتمی، Determination of Lead
 • اندازه‌گیری فسفر در بنزین به روش اسپکتروفتومتر، Determination of Phosphorus
 • تعیین منگنز در بنزین به وسیله طیف سنجی جذب اتمی، Determination of Manganese

خدمات آزمایشگاهی بخش
مواد غذایی


آزمون‌های‌ فرآورده‌های غذایی


 • اندازه‌گیری آفلاتوکسین‌های گروه B، G به وسیله کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و تخلیص با استفاده از ستون ایمونوافینیتی
 • اندازه‌گیری آفلاتوکسین M1 به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و خالص سازی با ستون ایمونوافینیتی
 • اندازه‌گیری زیرالنون به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و خالص سازی با ستون ایمونوافینیتی
 • اندازه‌گیری پاتولین در آب میوه و پوره‌های میوه‌ای برای استفاده نوزادان و کودکان به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا با پاک سازی تفکیک مایع-مایع و استخراج فاز جامد و آشکارساز فرابنفش
 • اندازه‌گیری اکراتوکسین در غذاهای بر پایه غلات برای نوزادان و کودکان به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا با پاک سازی ستون ایمونوافینیتی و آشکارسازی فلوئورسانس
 • تعیین مقدار داکسی نیوالنول - تخلیص به وسیله ستون ایمونوافینیتی به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
 • اندازه‌گیری مقدار سرب، کادمیم، مس، آهن و روی به روش طیف سنجی نوری جذب اتمی
 • اندازه‌گیری آرسنیک به روش HG با طیف سنج نوری جذب اتمی
 • اندازه‌گیری مقدار قلع با روش طیف سنجی نوری جذب اتمی با شعله نیتروس اکساید - استیلن
 • اندازه‌گیری مقدار جیوه با روش طیف سنجی نوری جذب اتمی به روش بخار سرد
 • آزمون‌های میکروبیولوژی در انواع مواد غذایی