تعهدات مشتری
1. در صورت ارسال نمونه جهت انجام آزمون، فرم پذیرش نمونه توسط مشتری تکمیل و همراه نمونه مورد نظر ارسال گردد و یا تصویر فرم به آزمایشگاه ایمیل شود.

2. نمونه‌های آزمون توسط مشتری تهیه می‌شوند و آزمایشگاه مسئولیتی در خصوص نمونه‌برداری ندارد.
3. مقدار نمونه مورد نیاز به ازای هر درخواست، مطابق لیست معیار پذیرش نمونه‌های ورودی (پیوست قرارداد) است.
4. نمونه‌های آزمون بایستی در ظروف سالم و بسته‌بندی شده به همراه نامه رسمی درخواست انجام آزمون تحویل آزمایشگاه گردد.
5. زمان تحویل نمونه به آزمایشگاه، ملاک تعیین زمان پاسخ‌دهی است.
6. مشتری موظف است طبق بازه زمانی تعیین شده در ماده 7 این قرارداد نسبت به پرداخت هزینه‌ها و تسویه حساب اقدام نماید.
7. مشخصات فنی نمونه‌های درخواست جهت آزمون، به طور کامل به آزمایشگاه تحویل می‌گردد.
8. در موارد درخواست شده از سوی آزمایشگاه؛ روش‌های آزمون شرکت تولیدکننده نمونه در اختیار آزمایشگاه قرار داده می‌شود.
9. مشتری متعهد می‌گردد فرد یا افرادی را جهت ارتباط مستقیم با آزمایشگاه و دریافت نتایج آزمون معرفی نماید.
10. زمان اعلام نتایج به صورت شفاهی و در صورت درخواست مشتری بصورت مکتوب ارائه می‌گردد.

 

فرم_پذیرش_نمونه

تعهدات آزمایشگاه
1. روش‌های آزمون مطابق بند 2 این قرارداد است.
2. نتایج آزمون در گواهی آزمون درج خواهد شد و از طریق سیستمی که توسط مشتری اعلام می‌گردد در دسترس قرار می‌گیرد.
3. آزمایشگاه تعیین کننده مقدار مورد نیاز نمونه برای آزمون‌ها است و در صورت نیاز به نمونه‌های بیشتر مراتب در اسرع وقت به اطلاع مشتری رسانده خواهد شد.
4. ارزیابی انطباق با مشخصات یا استاندارد بر عهده آزمایشگاه نیست.
5. آزمایشگاه هیچ مسئولیتی در خصوص رد و قبولی نتایج نخواهد داشت.
6. در صورت درخواست مشتری، آزمایشگاه در خصوص آزمون‌ها اظهار نظرهای کارشناسانه انجام خواهد داد و بدیهی است مسئولیت هر گونه استفاده از این اظهار نظرها برعهده مشتری است.
7. نتیجه آزمون فقط در مورد نمونه دریافت شده معتبر است؛ لذا تعمیم نتیجه به کل بچ در حیطه اختیارات آزمایشگاه نیست.
8. آزمایشگاه با توجه به شرایط موجود، در ارتباط با زمان احتمالی ارسال نتایج به مشتری اطلاع‌رسانی خواهد کرد.
9. آزمایشگاه متعهد می‌گردد در صورتی که مدت زمان اعلام نتیجه آزمون به هر دلیل کاری و غیر کاری بیش از مدت زمان قرارداد به طول انجامد، مورد را به صورت مکتوب به مشتری اعلام نماید. 10. وارانتی نتایج درج شده در گواهی آزمون فقط به مدت 2 هفته است؛ لذا هر گونه اعتراض پس از این بازه زمانی به منزله انجام نمونه‌برداری جدید و آزمون مجدد خواهد بود.
11. نمونه‌های آزمون به مدت 90 روز پس از تاریخ صدور گواهی آزمون در آزمایشگاه نگهداری می‌شود. بعد از مدت سپری شده، در صورت عدم درخواست مشتری، آزمایشگاه نسبت به امحاء آن‌ها اقدام خواهد نمود.
12. آزمایشگاه متعهد می‌گردد در صورت ضرورت استفاده از خدمات فراهم کنندگان برون سازمانی؛ قبل از انجام آزمون این موضوع را به اطلاع مشتری رسانده و تأییدیه مشتری را اخذ نماید.
13. آزمایشگاه آزما نانو سیستم مطابق با بند 1-4 استاندارد ISO/IEC17025 بی طرفی خود را در خصوص انجام آزمون‌ها اعلام مینماید.مطابق بند 2-4 این استاندارد این آزمایشگاه تضمین می‌نماید کلیه اطلاعات مشتری (به جز اطلاعاتی که مشتری در دسترس عموم قرارداده است) محرمانه خواهد بود. پرواضح است در صورت درخواست سازمان‌های قانونی مستندات مربوطه با اطلاع مشتری در اختیار این سازمان‌ها قرار خواهد گرفت.
نحوه پرداخت
1. مشتری مکلف است نسبت به تسویه حساب و پرداخت کامل وجه آزمون پیش از ارسال نتیجه آزمون اقدام نماید.
2. هزینه آزمون به شماره حساب 4118131761 (شماره شبا: 290120000000004118131761IR) نزد بانک ملت به نام آزمایشگاه آزما نانو سیستم واریز و سپس فیش واریزی جهت آزمایشگاه ارسال می‌گردد.