ردیفعنوان محصولنام آزمونروش آزمون - استاندارد ملیروش آزمون - استاندارد جهانی
1فراورده های نفتیاندازه گیری نقطه اشتعال و نقطه آتش گیری با دستگاه رو باز کلیوندINSO 198ASTM D 92
2فراورده های نفتی - روان کننده هااندازه گیری نقطه ریزشINSO 201ASTM D 97
3فراورده های نفتیاندازه گیری چگالی، چگالی نسبی یا گراویتی API نفت خام و فراورده های نفتی مایع با استفاده از روش هیدرومترINSO 197ASTM D 1298
4فراورده های نفتیاندازه گیری گرانروی کینماتیک مایعات شفاف و تیره (محاسبه گرانروی دینامیک)ISIRI 340ASTM D 445
5فراورده های نفتیمحاسبه شاخص گرانروی با استفاده از گرانروی کینماتیک در دماهای 40 و 100 درجه سلسیوسISIRI 195ASTM D 2270
6فراورده های نفتیاندازه گیری عدد قلیایی به روش تیتراسیون پتانسیومتری پرکلریک اسیدINSO 2772ISO 3771
7فراورده های نفتیتقطیر در فشار اتمسفرINSO 6261ASTM D 86
8فراورده های نفتیاندازه گیری گوگرد (تیول مرکاپتان) در بنزین، نفت سفید، سوخت های حاصل از تقطیر و توربین های هواپیما به روش پتانسیومتریINSO 9379ASTM D 3227
9فراورده های نفتیتعیین رنگ بر اساس ASTM (مقیاس رنگ ASTM)INSO 203ASTM D 1500
10فراورده های نفتیتعیین ضریب شکست و پراکندگی شکست مایعات هیدروکربنیISIRI 2933ASTM D 1218
11فراورده های نفتیاندازه گیری بنزن، تولوئن، پارا/متا-زایلن، ارتو زایلن، آروماتیک های 9 کربنه و سنگین تر و کل ترکیبات آروماتیک در بنزین نهایی به روش کروماتوگرافی گازیINSO 17268ASTM D 5769
12فراورده های نفتیاندازه گیری عدد اسیدی و بازی به روش تیتراسیون با شناساگر رنگیINSO 199ASTM D 974
13فراورده های نفتیاندازه گیری عدد صابونی به روش حجم سنجی پتانسیومتریINSO 2546ASTM D 94
14روغن های روان کنندهاندازه گیری خاکستر سولفاته روغن های روان کننده و مواد افزودنیINSO 194ASTM D 874
15فراورده های نفتیتعیین مقدار خاکسترINSO 2940ASTM D 482
16نفت خامتعیین آب به روش حجم سنجی پتانسیومتری کارل فیشرISIRI 8140ISO 10336
17فراورده های نفتی مایع و بنزین بدون سربتعیین مقدار بنزن- روش کروماتوگرافی گازیISIRI 9318ASTM D 5769
18فراورده های نفتیاندازه گیری نقطه اشتعال با دستگاه سر بسته پنسکی مارتنزINSO 19695ASTM D93
19فراورده های نفتیاندازه گیری سرب در بنزین-روش اسپکتروسکوپی جذب اتمیINSO 4192ASTM D 3237
20فراورده های نفتی مایعاندازه گیری سدیم به روش اسپکترومتری جذب اتمیISIRI 9317DIN EN 241
21نفت و فراورده های نفتیاندازه گیری فسفر در بنزین به روش اسپکتروفتومتریINSO 18412BS 2000-454
22فراورده های نفتیتعیین منگنز در بنزین بوسیله طیف سنجی جذب اتمیINSO 19458ASTM D 3831
23روغن های روان کنندهاندازه گیری باریم، کلسیم، منیزیم و روی در روغن های روان کننده کار نکرده به روش طیف سنجی جذب اتمیINSO 3281ASTM D 4628
24نفت خام و باقیمانده سوخت هااندازه گیری نیکل، وانادیوم، آهن و سدیم به روش طیف سنجی جذب اتمی شعلهISIRI 12785ASTM D 5863