رديفعنوان محصولنام آزمونروش آزمون
1روغن زیتون، روغن بادام زمینی و روغن کنجداندازه گیری آفلاتوکسین های گروه B , G به وسیله کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و تخلیص با استفاده از ستون ایمونوافینیتیINSO 19195
2خوراک انسان و داماندازه گیری آفلاتوکسین های گروه B , G به وسیله کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و خالص سازی با ستون ایمونوافینیتیISIRI 6872 ، INSO 6872-a
3شیر و فراورده های آناندازه گیری آفلاتوکسین M1 در پنیر به وسیله کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و خالص سازی با ستون ایمونوافینیتیINSO 18545
4شیر و فراورده های آناندازه گیری آفلاتوکسین M1 در کره به وسیله کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و خالص سازی با ستون ایمونوافینیتیINSO 14770
5شیر و فراورده های آناندازه گیری آفلاتوکسین M1 به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و خالص سازی با ستون ایمونوافینیتیISIRI 7133 ، INSO 7133-a
6خوراک دامتعیین مقدار زیرالنون به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و تخلیص به وسیله ستون ایمونوافینیتیISIRI 12257
7غلات و فراورده های آناندازه گیری زیرالنون به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و خالص سازی با ستون ایمونوافینیتی ISIRI 9239 ، INSO 9239-a
8غلات و فراورده های آناندازه گیری آکراتوکسین A به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و خالص سازی با ستون ایمونوافینیتی ISIRI 9238 ، INSO 9238-a
9مواد غذاییاندازه گیری آکراتوکسین A در غذاهای بر پایه غلات برای نوزادان و کودکان به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا با پاکسازی ستون ایمونوافینیتی و آشکارسازی فلوئورسانسINSO 14556
10میوه های خشکاندازه گیری آکراتوکسین A به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و خالص سازی با ستون ایمونوافینیتی ISIRI 9237 ، INSO 9237-a
11مواد غذاییاندازه گیری پاتولین در آب میوه و پوره های میوه ای برای استفاده نوزادان و کودکان به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا با پاک سازی تفکیک مایع-مایع و استخراج فاز جامد و آشکارساز فرابنفشINSO 14554
12آب سيب و فراورده هاي آنتعيين پاتولين به روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالاISIRI 7438
13غلاتتعیین مقدار داکسی نیوالنول- تخلیص به وسیله ستون ایمونوافینیتی به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالاISIRI 9240
14چای سیاهتعیین ویژگی هاINSO 623
15چای سفیدتعیین ویژگی هاINSO 19047
16چای سبزتعیین ویژگی هاINSO 10768
17چای کیسه ایتعیین ویژگی هاINSO 3119
18چای معطرتعیین ویژگی هاINSO 17226
19چای ترشتعیین ویژگی هاISIRI 10769
20چایتعیین ویژگی های میکروبیولوژیINSO 17070
21مواد غذاییاندازه گیری مقدار سرب، کادمیم، مس، آهن و روی به روش طیف سنجی نوری جذب اتمیISIRI 9266
22مواد غذاییاندازه گیری آرسنیک به روش جذب اتمیISIRI 6076
23مواد غذایی کنسرو شدهاندازه گیری مقدار قلع به روش طیف سنجی نوری جذب اتمی با شعلهISIRI 9265