بازدید اساتید و همکاران سازمان غذا و دارو و علوم پزشکی قم از آزمایشگاه تخصصی آزمانانو

فرایند ساخت رژ لب
۱۴۰۲-۰۸-۱۷
اندازه گیری مقادیر بسیار کم جیوه در فرآورده های آرایشی بهداشتی به روش جذب اتمی و هضم ریز موج مطابق استاندارد بین المللی ISO 23821
۱۴۰۲-۰۸-۱۷