دانشگاه علوم پزشکی قم

۱۴۰۲-۰۸-۱۷

بازدید اساتید و همکاران سازمان غذا و دارو و علوم پزشکی قم از آزمایشگاه تخصصی آزمانانو

اساتید و همکاران سازمان غذا و دارو و دانشگاه علوم پزشکی قم در روز چهارشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۲ از آزمایشگاه تخصصی آزمانانو بازدید کردند. گزارش […]